Adatkezelési Tájékoztató

 

A weboldalon megadott adatok kezelése az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat szerint történik, továbbiakban AT.

 

Adatkezelési Tájékoztató

 

Jelen AT tartalmazza a toltes.hu (továbbiakban webáruház) használata során megadott adatok kezelését az alábbiak szerint:

 

A webáruház címe: toltes.hu

 

A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Cégnév: SABEN CONSULTING KFT.
Székhely címe: 1136 Budapest, Tátra utca 6.
Cégjegyzékszám: 01-09-981714
Nyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 23859001-2-41
Bankszámlaszám : 61200292-12029011-00000000
Kereskedelmi nyilvántartási szám: XIII/13303/2018/B

 

Ügyfélszolgálat adatai:

E-mail: info@toltes.hu
Telefon (munkanapokon 9-14 óráig): +36 20 390 50 50,  +36 1 3 800 800
Személyes átvétel helye (kizárólag előre egyeztetett időpontban): 1051 Budapest, Október 6. utca 4. félemelet

 

Személyes adatok tervezett kezelésének célja

 

Szolgáltató kizárólag az elektronikus formában megkötött szerződés teljesítése céljából kezel adatot. Az adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása.

 

Kezelt adatok

 

 • e-mail cím
 • kapcsolattartó neve
 • számlázási adatok: név, cégnév, cím, telefonszám, adószám
 • szállítási adatok: név, cégnév, cím, telefonszám

 

Az adatkezelés jogalapja

 

A felhasználó rendelésekor megadott önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

Adattovábbítás

 

Szolgáltató egyáltalán nem továbbít természetes személyre vonatkozó adatot senki részére, ideértve harmadik országot vagy nemzetközi szervezeteket is.

Ez alól kivételt képez a szállításhoz szükséges adatok a szállítást végző szolgáltatónak történő átadása, amely kizárólagosan a szállítás sikeres elvégzése érdekében kerül felhasználásra.

 

A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

A felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. A felhasználó a személyes adatainak törlését, vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat az alábbi módon kérheti:
E-mailen: info@toltes.hu
Postai úton: SABEN CONSULTING KFT. 1136 Budapest, Tátra utca 6.

A felhasználó kérésére az adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, megadni a tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, módosítását illetve törlését. Az adatkezelő köteles a felhasználó által kért saját adatival kapcsolatos helyesbítését, módosítását illetve törlését  25 napon belül elvégezni. Amennyiben az adatkezelő a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Szolgáltató tiszteletben tartja és megóvja a személyes adatokat. A szerződő adatainak felhasználása az adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Szolgáltató a vásárló adatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt. A szolgáltató a szerződő adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni.

Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos megőrzéséért, de nem vállal felelősséget

You might be wondering exactly what the paper writer is, In case you haven’t ever done any kind of writing. Well, essentially it’s someone who writes and types for media and customers. Typically, the business or service needs essay writing service a great deal of data and materials that they need to produce to make their task simpler.

természeti csapás, bűncselekmény vagy egyéb, elháríthatatlan okból bekövetkező adatvesztésért, megrongálódásért vagy illetéktelen személyek általi hozzáférésért.

Jogszabályi háttér:

 • Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
 • Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi  LXIII. Törvén
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény
 • Az 2001.évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvény
 • A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
 • Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII törvény
 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete